Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

7040 5fb9 390
Nazywam się Cukinia
6465 c200 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viagdybam gdybam

August 03 2017

1735 90cc 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

August 02 2017by Mikkey Angello
9267 74bd 390
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
9309 7d6f 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
Reposted fromununbi ununbi viadancingwithaghost dancingwithaghost
1666 8443 390
Peaky Blinders (2013 - )
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viajointskurwysyn jointskurwysyn
6923 d2cb 390
6426 70ec 390
Reposted fromthegirl thegirl viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl