Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

0147 ccb5 390
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa

May 01 2017

Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
6741 53ea 390
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

April 30 2017

1302 08a5 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaisolro aisolro
7027 0a82 390
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaaisolro aisolro
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
3171 8509 390
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaisolro aisolro
Pamiętasz jak w szkole się ze mnie śmiałaś, że mięśnie mnie bolą, bo zanikają? Boli mnie serce. I nie jest śmiesznie. 
— P, a ja przecież już nie mam serca.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 27 2017

6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
1914 c059 390
"Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy" A.F.Dautheville
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

April 26 2017

8254 f592 390
Reposted fromkeloinsa keloinsa
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Reposted fromsopinha sopinha viaaisolro aisolro
6132 a7f9 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaaisolro aisolro
1119 9ce5 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaaisolro aisolro

April 19 2017

3335 52d3 390
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl