Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

6067 915b 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viayouuung youuung
5809 1262 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
Nie uwierzycie co się wczoraj odjebało!
Wracam sobie wczoraj z pracy moim samochodem i staję na czerwonym. Obok mnie zatrzymuje się gównowóz wypchany ciapatymi. Zaczynają mnie obrażać, drą ryja, ale ja, spokojny, nie dałem się sprowokować. Światło zmienia się na zielone, gównowóz rusza z piskiem, a ja lekko zmieszany ruszyłem trochę później. Na czerwonym przeleciał TIR i rozpierdolił gównowóz wraz z ciapatymi z powierzchni ziemi. Zbladłem. Patrzę na to wszystko i myślę "Ja pierdole! To mogłem być ja!"
I dziś rano zapisałem się na kurs prawa jazdy C+E.
Reposted fromUpiornyOdkurzacz UpiornyOdkurzacz viaemilka emilka
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin
7545 83ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl